GStenberg

Vi erbjuder konsultjänster inom mark och anläggningsarbeten inom Östergötland.

GStenberg AB utför uppdrag till flertal byggherrar inom fastighetsbranschen samt till olika kommunala och statliga bolag/enheter och verksamheter.

Verksamheten bygger på småskalighet med stor kundomsorg.

Företagets kompetens och erfarenhet skall tillsammans med smidig samordning i samspel vara ett framgångsrecept för att få ett bra slutresultat av entreprenaden.

Vår erfarenhet bidrar till att vi kan lösa produktionsfrågor tillsammans med beställaren och entreprenören på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt fördelaktigt sätt.


Byggledning innebär att vi samordnar och följer upp ett tidigare projekterat arbete inom ramen för ingångna entreprenadavtal. I kraft av vår kompetens och erfarenhet bidrar vi redan vid granskning av handlingarna till att ge beställaren en stark position i projektet. Det innebär att beställare och entreprenörer kan mötas på lika villkor under utförandet av entreprenaden.

Smidig samordning i samspel är ett framgångsrecept för ett gott samarbete och bra slutresultat av entreprenaden.

Vår erfarenhet av entreprenadbranschen bidrar till att vi kan lösa produktionsfrågor tillsammans med beställare och entreprenören på ett ekonomiskt och kvalitets mässigt fördelaktigt sätt.

Våra arbetsmetoder säkerställer nöjda parter och ett fullgott utfört arbete. Det medför också att kostnadsstyrningen blir optimal och att vidare förhandlingar samt tvister undviks


Projekteringsledning. Vid projektering bidrar vi i ett tidigt skede med vår kompetens och samlade erfarenhet. Vi samarbetar med flera landskapsarkitekter och markprojektörer för att kunna erbjuda kunden den optimala lösningen.

Vi samordnar, styr och följer upp projekteringen mot upprättad tidplan och budget, Vi utreder behov och förväntningar samt ser till att lösningar som tas fram går att realisera.

Vi ansvarar för att grundliga och lättlästa handlingar, som bildar ett korrekt underlag för beställare och entreprenörer i gällande projekt, tas fram


Projektledning. Som projektledare ansvarar vi för att ett projekt hanteras på ett fullgott sätt, både vad gäller planering och struktur. Tillsammans med beställaren drar vi upp riktlinjerna för projektet och ansvarar för att aktuella planer följs och att uppsatta mål uppnås. Ekonomisk uppföljning sker fortlöpande i projektet under entreprenadtiden